पत्र: श्री अध्यक्षज्यू,५६ जातीय संस्थाहरु – कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

पत्र: श्री अध्यक्षज्यू,५६ जातीय संस्थाहरु – कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा

letter to IPO